Bài Tập Và Thực Hành 5 Tin Học 11

– Duyệt qua toàn bộ những kí trường đoản cú của xâu để thực hiện up date tương xứng với từng kí từ đó.

Bạn đang xem: Bài tập và thực hành 5 tin học 11

– Sử dụng được các hàm với thủ tục chuẩn chỉnh liên quan cho xâu. 

1.2. Nội dung

Hoạt rượu cồn 1: 

Nhtràn lên từ bàn phím một xâu. Kiểm tra xâu kia liệu có phải là xâu đối xứng hay là không. Xâu đối xứng gồm tính chất: đọc nó tự yêu cầu sang trọng trái cũng nhận được hiệu quả y như đọc trường đoản cú trái sang trọng bắt buộc (nói một cách khác là xâu palindrome).

Hướng dẫn giải

a) Hãy chạy test lịch trình sau:

program vd2;

uses crt;

var

i,x:byte;

a,p:string;

begin

clrscr;

write(‘nhap xau:’);

readln(a);

x:=length(a);

p:=”;

for i:=x downlớn 1 do

p:=p+a;

if a=p then

write(‘xau la palindrome’)

else

write(‘xau khong phai la palindrome’);

readkey;

over.

*
b) Hãy viết lại chương trình tên, trong số ấy không cần sử dụng biến xâu p.

Do xâu hòn đảo ngược cũng chính là xâu viết xuôi nên

Xau<1>=Xau

Xau<2>=Xau…..

Vậy ta hoàn toàn có thể tuân theo bí quyết sau:

Sử dụng đổi thay I nhằm đếm xuôi rồi đối chiếu với xau nếu không giống nhau thì Kết luận luôn chưa phải là palindrome. Lặp cho lúc nào i> length(xau)-I +1(Vì săn sóc tiếp chỉ là việc lặp lại)

program vd2;

uses crt;

var

a:string;

i:integer;

p:boolean;

begin

clrscr;

write(‘nhap xau:’);

readln(a);

i:=1;

p:=true;

while (i(a)-i+1)>

begin

if aa then

begin

break;

end;

i:=i+1;

end;

if p

then

writeln(‘xau la palindrome’)

else

writeln(‘xau khong pnhị la palindrome’);

readkey;

over.

Xem thêm: Cách Kết Nối Điện Thoại Sony Xperia Với Máy Tính, Kết Nối Điện Thoại Của Bạn Với Máy Vi Tính

Cách này sẽ tiết kiệm ngân sách và chi phí được ngân sách rộng bí quyết trước bởi chỉ cần chăm nom khoảng 50% xâu.

Hoạt cồn 2:

Viết chương thơm tình nhập từ bỏ bàn phím một xâu kí trường đoản cú S cùng thông tin ra screen số lần lộ diện của mỗi chữ cái tiêng Anh vào S (không khác nhau chữ hoa hay chữ thường).


Hướng dẫn giải

Phân tích:

Ta sẽ khởi tạo một mảng bao gồm 26 kí từ nhằm tàng trữ tần số lộ diện của các vần âm vào bảng vần âm giờ Anh. Phần tự đầu tiên vẫn giữ mốc giới hạn lộ diện của kí từ bỏ ‘A’ (bởi đề bài yên cầu ko rành mạch chữ thường cùng với chữ hoa). Để đem vị trí mảng của một kí tự làm sao đó ta sử dụng câu lệnh:

ord(upcase(a))-ord(‘A’)

ord vẫn rước giá trị khớp ứng của kí từ vào bảng mã ASCII sau đó trừ đi cực hiếm của ‘A’ trong bảng ASCII .

lấy một ví dụ :

Mã ASCII của ‘A’ là 65 thì vị trí vào mảng của nó là 65-65 =0

Mã ASCII của ‘A’ là 66 thì vị trí vào mảng của chính nó là 66-65 =1

program vd2;

uses crt;

var

a:string;

gt:array<0..26> of integer;

i:integer;

begin

clrscr;

write(‘nhap xau:’);

readln(a);

for i:=0 lớn 25 do

gt:=0;

for i:=1 to length(a) do

begin

gt))-ord(‘A’)>:=gt))-ord(‘A’)>+1;

end;

for i:=0 khổng lồ 25 do

if gt>0 then

writeln(chr(ord(‘A’)+i),’:’,gt);

readkey;

over.


2. Luyện tập

Câu 1: Để tạo thành links giữa những bảng, ta tiến hành chọn:

A. Edit/ Insert/ Relationships

B. Tool/ Relationships

C. Tool/ Relationships hoặc nháy nút

D. Tất cả phần nhiều đúng

Câu 2: Để xóa liên kết, trước tiên ta chọn links yêu cầu xóa. Thao tác tiếp sau nào sau đó là sai?

A. Click yêu cầu loài chuột, chọn Delete → Yes

B. Tools → RelationShip → Delete → Yes

C. Edit → Delele → Yes

D. Bnóng Phím Delete → Yes


Câu 3: Các bước nhằm tạo thành links giữa những bảng là:

1. Chọn Tool/ Relationships…

2. Tạo links song một thân những bảng

3. Đóng hộp thoại Realationships/ Yes để lưu lại

4. Chọn những bảng đang liên kết

A. 1, 4, 2, 3

B. 1, 2, 3, 4

C. 4, 2, 3, 1

D. 2, 3, 4, 1

Câu 4: Lúc links bị sai, ta có thể sửa lại bằng phương pháp lựa chọn con đường link phải sửa, tiếp đến ta thực hiện:

A. Nháy lưu ban vào con đường liên kết, tiếp nối chọn lại ngôi trường nên liên kết

B. Chọn đường link thân nhì bảng đó với nhận phím Delete

C. Tools → RelationShip → Change Field

D. Edit → RelationShip

Câu 5: Điều khiếu nại nhằm tạo ra mọt link thân nhì bảng:

A. Trường link của nhị bảng nên là hình trạng tài liệu số

B. Trường link của hai bảng phải thuộc kiểu dáng dữ liệu

C. Trường liên kết của hai bảng đề xuất khác nhau về giao diện dữ liệu

D. Trường liên kết của nhì bảng đề xuất là chữ hoa


Sau khi học xong bài này, các em yêu cầu vậy những kiến thức và kỹ năng trọng tam sau đây:

Thành thành thạo bí quyết tạo ra một xâu new từ bỏ xâu ban đầu.Thao tác đếm tần số xuất hiện của một vần âm vào toàn thể văn uống bạn dạng.Tìm tìm với sửa chữa thay thế một tự bởi một tự khác trong cục bộ vnạp năng lượng bản.